กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ
2934 คน
กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง
230 คน
กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง
208 คน
กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน
193 คน

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ตำบล HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
ตะพานหิน
1189
856
769
65
60
52
งิ้วราย
457
290
256
16
15
18
ห้วยเกตุ
396
289
259
19
17
17
ไทรโรงโขน
150
88
84
7
4
4
หนองพยอม
596
384
298
32
20
23
ทุ่งโพธิ์
168
95
84
6
12
3
ดงตะขบ
321
218
178
14
12
10
คลองคูณ
272
156
109
14
9
6
วังสำโรง
366
250
222
13
14
14
วังหว้า
256
162
136
11
11
9
วังหลุม
490
360
285
16
16
14
ทับหมัน
284
184
161
13
12
15
ไผ่หลวง
221
105
93
4
6
8
รวม
5166
3437
2,934
230
208
193

2969

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2524

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

2515

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

1617

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

3335

โรคหัวใจและหลอดเลือด

นิยาม

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)